Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ruba’i binti Ma’udz: Wanita Kuat dan Penuh Iman

Bahron Ansori - Sabtu, 29 Juni 2024 - 16:18 WIB

Sabtu, 29 Juni 2024 - 16:18 WIB

13 Views

Oleh Bahron Ansori, wartawan Kantor Berita MINA

Ruba’i binti Ma’udz adalah seorang wanita Muslim luar biasa yang hidup di masa awal Islam. Beliau termasuk dalam angkatan pertama yang masuk Islam dan berbai’at kepada Rasulullah Shallallahu a’laihi wasallam di bawah pohon, peristiwa yang dikenal sebagai Bai’atur Ridhwan. Beliau juga termasuk dalam kelompok orang yang dijanjikan Allah Ta’ala ridha-Nya, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an Surat Al-Fath ayat 18-19.

Ruba’i binti Ma’udz dikenal sebagai wanita yang kuat dan teguh imannya. Beliau turut berperang di jalan Allah, membantu pasukan Muslim dengan menyiapkan minuman, membawa orang yang terluka, dan bahkan menyerang musuh dengan anak panah. Ruba’i juga dikenal sebagai wanita yang pandai tentang urusan agama dan meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah Shallallahu a’laihi wasallam.

Nama lengkapnya adalah Ruba’i binti Ma’udz bin al-Haris bin Fifa’ah bin al-Haris bin Sawad bin Malik bin Ghanam bin Malik al-Anshariyah an-Najariyah. Ibu beliau Ummu Yazid binti Qais bin Za’wa’ bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin an-Najar.

Baca Juga: Shalahuddin Al-Ayyubi Pembebas Al-Aqsa, Pelajaran dari Kunci Sukses Perjuangannya

Rubai binti Ma’udz termasuk sahabiyat agung yang dibina oleh Islam dan kemudian turut andil dalam kehidupan Islamiyah dan mereka terjun dalam membina masyarakat Islam yang agung. Ia turut berperang di jalan Allah dengan menjaga batas-batas yang telah disyariatkan oleh Islam. Beliau berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan meriwayatkan hadis dari beliau dan adalah beliau seorang wanita yang pandai tentang urusan diennya.

Kaum muslimin mengakui kemampuannya, bahkan para sahabat senior bertanya kepadanya dalam perkara dien, dan ia telah menggambarkan tentang sifat Rasulullah saw sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir bertanya kepada Rubai, “Gambarkanlah sifat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam kepadaku!” Beliau menjawab, “Wahai anakku, seandainya engkau melihatnya maka seolah-olah engkau melihat matahari terbit.” (Al-Ishabah VIII/267, ath-Thabaqat VIII/279, dan sh-Shaum II/248).

Beliau juga yang telah meriwayatkan tentang sifat wudhu Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagaiamana yang dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam Sunannya dari Rubai berkata, “Adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mendatangi kami dan berbincang-bincang dengan kami dan beliau bersabda, “Tuangkanlah air agar aku berwudhu dengannya.” Kemudian Rubai menyebutnya wudhu  Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau berkata, “Maka beliau mencuci kedua telapak tangannya tiga akali….” (Al-Ishabah dalam Tamyizish Shahabah VIII/80).

Diriwayatkan pula oleh beliau yang berkata, ” Suatu ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mendatangiku tatkala aku menjadi pengantin, beliau masuk ke dalam rumahku dan duduk di tempat tidurku sedangkan beberapa wanita yang masih kecil menabuh rebana dan menyanjung orang tua mereka yang telah syahid dalam perang Badar. Tatkala di antara mereka ada yang bersenandung,

Baca Juga: Abdullah Azzam, Ulama Pelopor Jihad Afghan dan Palestina

‘Di tengah-tengah kita ada Nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok’.

Maka Rasulullah saw bersabda kepadanya, ‘Biarkanlah dia dan ucapkanlah apa yang telah diucapkannya tadi’.” (Abu Dawud I/90 dan al-Ishabah VIII/79).

Rubai menikah dengan Iyas bin Bakir dari Bani Laits, dan darinyalah beliau melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad Iyas. Suatu ketika terjadi dialog antara beliau dengan suaminya karena beliau menyadari bahwa sulit untuk hidup berdampingan dengan suaminya sehingga beliau berkata, “Engkau memiliki seluruh apa yang aku miliki maka ceraikanlah aku.” Iyas menjawab, “Sudah aaku cerai kamu.”

Rubai melanjutkan, “Maka aku kembalikan seluruh barang yang menjadi miliknya selain baju besiku, namun ia menggugatkan dalam hal itu di hadapan Utsman, beliau berkata, “Itu adalah termasuk syarat!” maka aku kembalikan barang tersebut kepadanya.”

Baca Juga: Roehana Koeddoes, Pelopor Pergerakan Wanita di Indonesia

Adapun peran serta beliau dalam berjihad bersama kaum muslimin tidak perlu diragukan lagi. Rubai berperang bersama kaum muslimin. Beliau bertugas menyiapkan minuman bagi pasukan dan membantu mereka serta membawa orang yang terbunuh maupun terluka ke Madinah. Beliau melengkapi kepahlawanan para pasukan Islam di medan tempur dengan seluruh apa-apa yang menyebabkan timbulnya kekuatan pada diri mereka, baik berupa motivasi, bekal, dan lain-lain. Bila beliau telah mencukupi urusan mereka, beliau naik kuda beliau lalu menyerang musuh-musuh Allah dengan anak panah yang beliau arahkan ke leher mereka dan beliau berusaha melawan tipu daya mereka. (Al-Ishabah VIII/80 dan ath-Thabaqat VIII/447).

Akhirnya beliau ra wafat pada masa kekhalifahan Mu’awiyah tahun 45 Hijriah setelah mengukir sejarah hidupnya sebagai teladan bagi wanita muslimah dalam hal berbuat baik, bertakwa, berilmu, dan berjihad di jalan Allah.[]

[Sumber: Nisa’ Haular Rasuuli, Mahmud Mahdi al-Istanbuli dan Musthafa Abu an-Nashr asy-Syalabi]

 

Baca Juga: Abbas Ibnu Firnas: Ilmuan Muslim Penemu Penerbangan

Mi’raj News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda

Khadijah
Khadijah
Kolom